Klimatilpasning og målet om et renere vandmiljø er i fokus for nyt formandskab i Gudenåkomitéen

Skrevet af Rune Kristensen - 2022-04-13 10:12:35

Klimatilpasning og målet om et renere vandmiljø er i fokus for nyt formandskab i Gudenåkomitéen

De syv Gudenåkommuner, der samarbejder om Gudenåens benyttelse og beskyttelse, har konstitueret sig med et nyt formandskab i Gudenåkomitéen. I de kommende fire år vil der blive arbejdet videre med grønnere ådale og klimatilpasning med særlig fokus på den nye helhedsplan for Gudenåen.

Gudenåkomitéen har konstitueret sig med ny formand Rune Kristensen (A), der også er formand for Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune. Ny næstformand er den tidligere formand for Gudenåkomitéen, Karen Lagoni (A) fra Randers Kommune.

I de kommende fire år vil Gudenåkomitéen bl.a. sætte fokus på den nye Helhedsplan for Gudenåen, målet om renere vandløb og understøtte de nationale dagsordner inden for CO2 reduktion og biodiversitetsudfordringen.

- Jeg er optaget af, at vi forsætter det stærke samarbejde mellem de syv kommuner. Vi skal lykkedes med at få gjort Helhedsplanen for Gudenåen konkret og skabe løsninger, der både er til gavn for lodsejere, naturen og de kulturhistoriske minder, der er om Gudenåen, siger Rune Kristensen, formand for Gudenåkomitéen.

Gudenåkomitéens formål er bl.a. at koordinere indsatserne for et bedre vandmiljø og de rekreative interesser på tværs af kommunegrænserne – og senest er også klimatilpasning kommet på den tværkommunale dagsorden. Gudenåkomitéen har i flere år arbejdet med grønnere ådale, helhedstænkning og klimatilpasning – et fokus, der forsætter i de kommende fire år.

- Vi står i Gudenåkomitéen på et godt og bredt vidensmæssigt fundament, fordi kommunerne har arbejdet sammen om Gudenåen i mange år. Det er et samarbejde, som vi som formandskab vil understøtte fortsætter, siger den nye næstformand Karen Lagoni.

 

Vand kan også være til gavn

Det nye formandskab i Gudenåkomitéen er også nyvalgte som henholdsvis Formand og næstformand i VandOplandsStyregruppen for Randers Fjord (VOS). Opgaven her er at fjerne kvælstof og fosfor fra vandet ved at lade vandet oversvømme egnede arealer. På den måde forbedres vandmiljøet i Randers Fjord. Kvælstofbelastningen fra det åbne land er den primære årsag til, at naturen og miljø i Randers Fjord ikke har det godt. For at løfte miljøtilstanden i fjorden er der derfor en stor opgave med at genskabe vådområder, hvor der sker en fjernelse af kvælstof, som ellers ville have røget i fjorden. Det er en opgave, hvor der er en løbende og konstruktiv dialog med Landboforeningerne i Randers Fjordoplandet om at nå målene.

 

Fakta om Gudenåkomitéen

Gudenåkomitéen består af ét byrådsmedlem fra hver af de syv Gudenåkommuner: Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers, hvor Gudenåens hovedforløb passerer, og hvor der er mulighed for sejlads. Alle 13 kommuner med opland til Randers Fjord har mulighed for at være med i Gudenåkomitéen. Valgperioden følger byrådsperioden.

I 1973-75 blev forureningen i Gudenåen undersøgt og de daværende amter etablerede et Gudenåudvalg, som i 1980’erne blev til Gudenåkomitéen. Efter kommunalreformen i 2007 blev komitéen reetableret i sin nuværende form som et frivilligt, tværkommunalt, formaliseret samarbejde om Gudenåens benyttelse og beskyttelse.

Gudenåkomitéens formål er blandt andet at koordinere indsatserne for et bedre vandmiljø og de rekreative interesser på tværs af kommunegrænserne. Komitéen rådgiver alle kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse og rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem.

 

For yderligere information:

Rune Kristensen, formand for Gudenåkomitéen, tlf. 24 88 39 45.

Del denne blog på SoMe: